12335Views

云顶和云顶大马的最新财报因受行动管制令“封山”影响,表现逊色,
拖累股价双双下跌。除了冠病挑战,云顶也面对另外3大风险,包括…

“点击注册成为Rakuten Trade用户:
https://www.sinchew.com.my/ad/rakuten-trade”